کمیته ارزیابی

  • تلاشهای انجام شده در جهت تعالی حقوق مصرف کننده
  • فعالیتهای پژوهشی انجام شده در راستای ارتقای تولیدات
  • سیاستهای پیاده شده در حوزه کیفیت، بهره وری و حفاظت از محیط زیست 
  • کارهای انجام شده در جهت مسئولیتهای اجتماعی بنگاه اقتصادی