لیست داوران

  • جناب آقای دکتر مختاری : مدیر دفتر رایزنی همکاریهای علمی و آموزشی ,عضو مطالعات آسیایی وابسته به یونسکو
  • جناب آقای دکتر سلامی: دکترای حرفه ای مدیریت – استاد دانشگاه  
  • جناب آقای دکتر حسین شریعتی: دکترای اقتصاد – مشاور اقتصادی و فروش با سابقه 35 – عضو سابق هیئت علمی دانشگاه 
  • جناب آقای دکتر شریف نیا : دکترای مدیریت استراتژیک با سابقه 35 سال سابقه مدیریت بخش دولتی و خصوصی
  • دکتر هاشم عسگرزاده: دکترای مدیریت از امریکا – مشاور مدیریت - 40 سال سابقه عضو هیئت علمی دانشگاه
  • دکتر فریبرز دخانیان: دکترای مدیریت بازرگانی- مدرس دانشگاه- مشاور بازار با 25 سال سابقه
  • دکتر هادی طاهر پور : دکترای بازاریابی – مشاور